logo

Forsikringsbevis

Totalskade- og Tyveriforsikring

Forsikringsgiver:

Eir Försäkring AB - Org nr: 559166-0617 BOX 3132 103 62 Stockholm

Forsikringsagent:

Tillit Forsikring AS - Org nr: 919 084 804 Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Hva er forsikret?

Forklaring av dekning:

Totalskade: Skade på telefonen som følge av plutselig og tilfeldig ytre hendelse som har oppstått i forsikringstiden. Tyveri: Tyveri når Sikrede er i besittelse av mobiltelefonen eller når telefonen er innelåst. For å kunne melde skade må tyveri være politianmeldt.

Direkte og indirekte tap samt utgifter utover utgifter til å reparere eller erstatte telefonen er ikke dekket. Skade og tyveri skal kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt.

Tillit Forsikring | Org nr 919 084 804 | Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

logo

Begrensninger i dekning

Ved vesentlige endringer eller uriktige/ufullstendige opplysninger gitt i forbindelse med kjøp av forsikring må Tillit Forsikring varsles. Dersom Sikrede er dekket av andre forsikringer hos andre forsikringsselskaper, står Sikrede fritt til å kreve kompensasjon fra det forsikringsselskapet man selv ønsker, men man vil kun kunne kreve kompensasjon fra ett forsikringsselskap. Antall godkjente krav er begrenset til to (2) i året. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett (1) år etter at Sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det.

Hva er ikke forsikret?

Kosmetisk skade, som riper, hakk og misfarging. Kostnader som er påført Sikrede som følge av at Sikrede ikke kunne bruke den forsikrede enheten. Andre kostnader utover reparasjonskostnaden eller erstatningskostnaden for den forsikrede enheten. Skade på innhold, som data eller programvare som er lagret på den forsikrede enheten. Skade som skyldes slitasje. Skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlig for. Erstatning for tapt bruk av mobilen i forbindelse med skade eller ventetid på reparasjon/erstatning. Skader oppstått før eller etter forsikringstiden. Andre typer skade som ikke er nevnt i “Hva er forsikret?”.

Egenandel

Egenandelen vil reduseres for hver skadefrie dag. Bruk av forsikring vil tilbakestille egenandelen. Gjeldende egenandel fremkommer i Sikredes App. Max egenandel fremkommer i forsikringsbevis.

Hvor gjelder forsikringen?

Hele verden, men skader kan bare håndteres ved våre verksteder. Se oversikt i App.

Hvordan melder jeg skade?

Skademelding gjøres i Sikredes App eller på nettside.

Hva er mine forpliktelser?

Ved tegning av forsikring, er Sikrede pliktet til å laste opp gyldig skjermskann, bilde av bakside og oppgi IMEI i Sikredes App, som må godkjennes for at forsikringen skal være gyldig. Hvis Sikrede blir klar over skader som kan være forventet å føre til erstatningskrav, må Sikrede varsle Selskapet uten ugrunnet opphold. Sikrede er forpliktet til å oppgi korrekt informasjon om seg selv og mobilen når Sikrede tegner forsikring og ved melding av skade. Mobilen må under ingen omstendighet forlates uten tilsyn. Når mobilen ikke er i vanlig bruk skal den være innelåst i bygning/rom eller i annen avlåst oppbevaringsenhet. Forlates mobilen i bil skal bilen være låst og mobilen oppbevart på en måte slik at den ikke er synlig fra utsiden.

Når og hvordan betaler jeg?

Sikrede forhåndsbetaler for hver forsikringsperiode. Betalinger gjennomføres i App med bruk av Vipps.

Hvordan kansellerer jeg forsikringen?

Sikrede kan når som helst si opp avtalen og overskytende saldo tilbakebetales.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen gjelder fra forsikringsavtalen er inngått. Premien betales hver måned. Hvis premietransaksjonen ikke lar seg gjennomføre vil avtalen ikke fornyes. Forsikringsavtalen opphører når det er gått 60 måneder, med mindre Sikrede eller Selskapet sier opp avtalen.

Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen

Forsikringsselskapet kan si opp avtalen med 14 dagers varsel dersom Sikrede har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger ved tegningen av forsikringen og med øyeblikkelig virkning hvis Sikrede har opptrådt svikaktig. Hvis forsikringsselskapet sier opp forsikringen beregnes det pro-rata refusjon for den perioden Sikrede har vært forsikret, og overskytende saldo tilbakebetales.

Lovvalg og verneting

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett og verneting i Norge.

Rett til klage- og nemndsbehandling

Dersom Sikrede ønsker å klage på skadesaksbehandlingen, kan det inngis klage til Tillit Forsikring AS. I samsvar med Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 kan hver av partene også kreve nemndsbehandling for Finansklagenemnda i samsvar med lovens § 20-1. Ettersom Eir Försäkring ab er et svensk forsikringsselskap har Sikrede i tillegg rett til å få prøvd sin klage i henhold til klageinstanser i Sverige. Kontaktinformasjon til de svenske klageinstanser er tilgjengelig på Eir Försäkrings hjemmeside: eirforsakring.se

logo

Vilkår

Vilkår_Mobilforsikring_v1-3

Forsikringen er formidlet av Tillit Forsikring AS (heretter kalt Selskapet), Org nr. 919 084 804, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Selskapet er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak. Tillit Forsikring AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen. Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. Tillit er forsikringsagent for Eir Försäkring AB, Org nr. 559166-0617, som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, BOX 3132, 103 62 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge,ID: FT00115507. Tillit Forsikring AS har ingen eierinteresser i Eir Försäkring AB. Eir Försäkring AB har ingen eierinteresser i Tillit Forsikring AS. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se. Kontaktinformasjon til Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no Tillit Forsikring AS har sin ansvarsforsikring hos W.R. Berkley Insurance Nordic NUF. Kontakt: Akersgata 35-39, 0158 Oslo, Norge, epost ekolberg@wrberkley.com Tillit Forsikring AS administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Tillit Forsikring AS. Denne forsikringen består av: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner (heretter kalt Forsikringsbeviset). Vilkår - Mobilforsikring Lov om forsikringsavtaler av 16 juni 1989 nr 69 (heretter FAL).

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet som vises i forsikringsbeviset, inntil maksimalt 60 måneder fra startdato. Forsikringen dekker inntil 2 godkjente skadetilfeller innenfor en 1 års periode.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden. Sikrede må ha fast bopel i Norge og være registrert i det Norske Folkeregisteret.

3. Hva forsikringen omfatter

Se “Forklaring av dekning” under “Hva er forsikret?” i Forsikringsbeviset.

4. Hva forsikringen ikke omfatter

Se “Hva er ikke forsikret?” i Forsikringsbeviset.

5. Sikkerhetsforskrifter

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har Sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan forsikringsselskapet være helt eller delvis uten ansvar, jf. FAL § 4-8. Dette gjelder også Sikredes samboer/ektefelle, jf. FAL § 4-11. IMEI-nummeret må være identifiserbart. Mobiltelefonen må behandles, brukes i henhold til produsentenes instrukser og bruksanvisning. Mobiltelefonen må ikke utsettes for fukt eller kondens.

6. Særlige begrensninger

Forsikringsselskapets ansvar kan reduseres eller falle bort hvis Sikrede har forvoldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet, jf. FAL § 4-9, eller at Sikrede ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skade på mobiltelefonen, jf. FAL § 4-10. Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsselskapet mister enhver rett til erstatning, jf. FAL § 8-1, 2. ledd.

7. Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler

Ved skade må Sikrede varsle Selskapet uten ugrunnet opphold via Sikredes App eller nettside. Egenandeler er spesifisert i App. Max egenandel er spesifisert i Sikredes Forsikringsbevis. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen 1 år etter at Sikrede fikk kjennskap til skaden.

8. Erstatningsoppgjør

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket og i stedet gjelder følgende: Skadet mobil skal kun leveres til verksted godkjent av Selskapet. Det gjøres ikke fradrag for verdiforringelse ved erstatningsberegningen. Dersom mobiltelefonen ikke har gyldig forsikring eller har skader som ikke omfattes av forsikringen eller garanti vil ikke mobiltelefonen bli reparert/erstattet. I tilfeller der mobiltelefonen ikke kan repareres vil mobilen bli erstattet med en tilsvarende modell. Sikrede må deaktivere mobiltelefonens låsemekanismer ved levering av mobilen. Aktiverte låsemekanismer kan medføre at det tilkommer en opplåsningsavgift på kr 2.500.

9. Generelt

Forsikringen skal ikke føre til vinning for Sikrede.

10. Oppsigelse og fornyelse

Forsikringen fornyes automatisk med en (1) måned av gangen, forutsatt at Selskapet mottar innbetaling. Ved manglende betaling vil ikke forsikringen fornyes og avtalen vil opphøre. Endringer av vilkårene til ugunst kan skje med 30 dagers varsel, Ihht FAL. Sikrede kan når som helst si opp forsikringen. Selskapet forbeholder seg retten til å si opp forsikringen hvis Sikrede har 2 skader eller mer iløpet av 12 måneder. Selskapet har rett til å oppsi forsikringsavtalen med minimum 2 måneders skriftlig varsel. Selskapet forbeholder seg retten til å oppsi Sikredes avtale dersom det foreligger svik i forbindelse med forsikringssaken. Ved svik har Selskapet rett til å oppsi forsikringsavtalen med øyeblikkelig virkning.

11. Forsikringsgiver

Eir Försäkring AB, BOX 3132 , 103 62 Stockholm. Org. Nummer 559166-0617.

12. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Opplysninger, meldinger, varsler o.l i forbindelse med forsikringen vil foregå via elektronisk kommunikasjon, herunder applikasjonen eller nettside. Vi forutsetter at dette er akseptert av Sikrede.

13. Klageadgang

Dersom Sikrede er uenig i avgjørelsen i saken eller hvordan saken er behandlet, ønsker vi at Sikrede tar direkte kontakt med Selskapet. Dersom saken ikke løses i kontakten med Selskapet kan Sikrede klage og klagen sendes til: Eir Försäkring AB på klagomal@eirforsakring.se eller Finansklagenemnda, postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO.

14. Verneting

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne forsikringsavtalen avgjøres etter norsk rett, ved norsk domstol. Verneting er Oslo.

15. Rådgivning

Tillit Forsikring AS tilbyr digitalt kjøp av forsikring. I den digitale plattformen velger du som kunde selv ønsket dekning, uten at selskapet rådgir med bakgrunn i ditt behov.

16. Lønnsytelser

Tillit Forsikring AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Tillit Forsikring AS mottar opptil 20 % provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Tillit Forsikring AS kostnader ved drift og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.

17. Angrerett

Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften: Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp. Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted. Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri. Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

18. Hvordan angre?

Ta kontakt med oss på hello@tillit.eu. Angreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.