logo

Forsikringsbevis

Innboforsikring

Forsikringsgiver:

Eir Försäkring AB - Org nr: 559166-0617 BOX 3132 103 62 Stockholm

Forsikringsagent:

Tillit Forsikring AS - Org nr: 919 084 804 Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Tillit Forsikring | Org nr 919 084 804 | Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

logo

Vilkår

Vilkår_Innboforsikring_v1-1

Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Sikkerhetsforskriftene - Generelle vilkår - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) - Det øvrige lovverk. (norsk rett) Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Forsikringen er formidlet av Tillit Forsikring AS (heretter kalt Tillit), Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, org. Nr 919 084 804. Tillit er registrert og godkjent av Finanstilsynet som forsikringsagentforetak. Forsikringsgiver er Eir Försäkring AB, (heretter kalt Selskapet) Kungsgatan 37, 11156 Stockholm, Sverige med organisasjonsnummer 559166-0617. Selskapet er registrert hos den svenske Finansinspektionen til å drive forsikringsvirksomhet i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507. Tillit er forsikringsagent for Selskapet og utsteder forsikringene i kraft av fullmakt fra Selskapet. Tillit administrerer forsikringsavtalen på vegne av Selskapet og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser. Sedgwick gjør opp skader på vegne av Selskapet. Henvendelser vedrørende nye og eksisterende skadesaker bes rettet til: Sedgwick Norway Skysstasjon 11A, 1383 Asker Tlf: 64 80 80 72 Epost: info@no.sedgwick.com

1. Hvem som er forsikret - Sikrede

Forsikringsavtalelovens § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Forsikringen gjelder for: - Forsikringstaker, ektefelle/samboer. Med samboere menes personer som bor i samme bolig og lever sammen i et ekteskapslignende forhold, og har felles adresse i Folkeregisteret. - Barn som bor hjemme eller som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, når adresseendring ikke er blitt meldt til Folkeregisteret. Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst når det er notert av Selskapets representant. FAL § 7-1, 3. ledd gjelder ikke. Innboforsikringen gjelder derfor ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Ved inngåelse av forsikring aksepterer Forsikringstaker at Tillit kan innhente kredittvurdering i forbindelse med inngåelsen, og eventuelt kansellere forsikringen på grunnlag av kredittvurderingen.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i Forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder i Norden: - For ting, kontanter og verdipapir som midlertidig er borte fra forsikringsstedet, men ikke lenger enn 2 år. - På nytt bosted etter flytting, men ikke lenger enn 3 måneder. Yrkesløsøre og varer gjelder i bygning på forsikringsstedet. Borteforsikringen gjelder ikke på reise. Naturskadedekningen gjelder i Norge. Rettslig erstatningsansvar og rettshjelp gjelder på forsikringsstedet og på reise i Norden.

3. Hva som er forsikret

3.1. Innbo og løsøre i hjemmet Med sum angitt i forsikringsbeviset, i tillegg: - Eget yrkesløsøre med inntil kr 30.000 og egne varer med inntil kr 50.000 i bygning på forsikringsstedet. Yrkesløsøre og varer som tilhører andre er ikke omfattet. - Bygningsmessig tilleggsinnredning betalt av sikrede i leid eller sameiet bolig med inntil kr 150.000. - Enkelt gjenstand/samling er dekket med inntil kr 100.000 pr. gjenstand/samling. - Innbo og løsøre som tilhører andre og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for med inntil kr 100.000. - Programvare med inntil kr 5.000. - Kontanter, digital valuta og verdipapirer med inntil kr 20.000. - Løst tilbehør til privat motorvogn med inntil kr 10.000. Omfatter ikke dekk og felger til motorkjøretøy. - Varehenger til person- og varebil samt båttilhenger med inntil kr 10.000. - Uregistrert motorkjøretøy som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t (for eksempel rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser) med inntil kr 20.000. - Kano, kajakk og seilbrett med inntil kr 10.000 - Hangglider, paraglider og fallskjerm med inntil kr 10.000. - Fritidsbåt inntil 15 fot og båtmotor inntil 10 hk for til sammen kr 10.000. Gjelder på forsikringsstedet. - Hobbyveksthus med inntil kr 30.000. - Låst sykkel og sykkelhenger samt barnevogn med inntil kr 20.000 pr. objekt om ikke annet beløp er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. - Plutselig og uforutsett skade på fastmontert parabolantenne. 3.2. Gårdens løsøre (nedlagt gårdsbruk) Når det fremgår av forsikringen at denne dekningen er avtalt, dekkes løsøre som opprinnelig tilhørte gårdsdriften med inntil forsikringssum, maks. kr 500.000. Egenandel er kr 8.000. Dekker også yrkesskade med lønnsutbetaling inntil kr 30.000. Forsikringen inneholder ikke avbrudd. 3.3. Lagret innbo Denne dekningen må være nevnt i forsikringsbeviset og kan velges når kunden av ulike grunner ikke kan ha innboet sitt i hjemmet og det heller ikke kan sies at det er midlertidig borte fra hjemmet. Forsikringssted må være i låst bygning. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for denne dekningen. 3.4. Egen innredning Dersom denne dekningen er nevnt i forsikringsbeviset, omfatter forsikringen skade på bygningsmessig tilleggsinnredning som er betalt av leietaker.

4. Hva forsikringen omfatter

4.1. Brann, vann, innbrudd Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade som er angitt i punkt 4.2, med de unntak og begrensninger som følger av disse vilkår samt, - Generelle vilkår - Lov av 16. Juni 1989 nr. 69 Lov om forsikringsavtaler (FAL) - Lov av 16. Juni 1989 nr. 70 om naturskader 4.2. Skader og tap som omfattes Se punkt 4.3 for hva som ikke omfattes. 4.2.1. Brann - Brann, dvs ild som er kommet løs, og plutselig nedsoting. - Lynnedslag og annet elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. - Eksplosjon eller sprengning. - Naturskade. Se eget vilkår 4.2.2.Vann Skade som følge av plutselig utstrømming ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra: - bygningens rørledninger og tilknyttet utstyr - brannslokningsapparat - akvarium Skade som følge av plutselig inntrengning: - fra utvendige rør - gjennom åpning eller utetthet på grunn av annen dekningsmessig skade - direkte fra terreng ved nedbør, snøsmelting eller kjøving, og det medfører frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående vann Unntak - skade ved at vann, væske, snø eller annen nedbør trenger inn i bygningen på annen måte enn angitt over - skade som følge av vann fra tak, takrenne og utvendige nedløp fra tak. 4.2.3. Tyveri og hærverk på forsikringsstedet - Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd, også bygningsskade i leid eller sameiet bolig med inntil kr 20.000. - Fra egen, låst bod i kjeller, garasje, loftsetasje eller annet fellesareal med inntil kr 30.000. - Fra privat boligs uteareal på forsikringsstedet, som ikke er fellesareal, med inntil kr 20.000. - Fra rom, bod og garasje, uten skillevegg som andre husstander har tilgang til med inntil kr 5.000. - Hærverk i forbindelse med innbrudd i bygning 4.2.4. Tyveri og skadeverk utenfor forsikringsstedet Følgende er dekket Tyveri av, og skadeverk på: - ting som midlertidig er i rom for beboelse i bygning. - ting i naust, bod og garasje som ikke andre husstander har tilgang til med til sammen opp til kr 30.000. Bod må være i bygning. - ting som midlertidig er overlatt til andre i forbindelse med reparasjon, service eller lignende inntil kr 30.000. Tyveri og skadeverk må skje i forbindelse med innbrudd i bygning - ting som befinner seg på privat boligs uteareal som ikke er fellesareal med til sammen opp til kr 10.000. - Fra sykehjem når sikrede har opphold der med kr 20.000. - Tyveri av barnevogn samt tyveri av sykkel/sykkelvogn med inntil kr 20.000. - Tyveri i bygning som er forsikringstakers arbeidsplass, gjelder ikke fra bygge- eller anleggsplass, erstatning inntil kr 5.000. 4.2.5. Ran og overfall. Napping av veske som sikrede bærer på seg, med inntil kr 20.000. 4.2.6. Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig. Unntak: - Skade ved riper, avskallinger o.l. uansett årsak - Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak/punktering - Skade på glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har tilknytning til næringsvirksomhet - Skade på veksthus 4.2.7. Andre Skadetilfeller - Utilsiktet temperaturstigning i fryseskap/fryseboks som forårsaker skade på matvarer inntil kr 10.000, samt luktskade på fryser. - Skade på inventar og løsøre ved sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av snøtyngde, ras fra tak, eller vind som er svakere enn storm. - Utstrømming fra brannslokkingsapparat. 4.2.8. Etter erstatningsmessig skade dekkes også: - Oppfylling av brannslokkingsapparat. - Utgifter til utrykning etter utløst innbruddsalarm. - Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester. - Dokumenterte utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger og datalager med inntil kr 20.000. - Påløpt prisstigning i normal gjenanskaffelsesperiode. - Nødvendige flyttings og lagringsutgifter. - Sikredes tap som leietaker når bygningsmessig innredning bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade eller innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring. - Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade. Sumbegrensning kr 100.000. Gjelder kun etter avtale med Selskapet. Se punkt 5. 4.2.9. Yrkesskadeforsikring Dekkes under innbo og innbo Premium knyttet til bolig, ikke hytte: Forsikringen omfatter yrkesskadeforsikring som sikrede som privatperson etter lov om yrkesskadeforsikring er forpliktet til å tegne når sikrede anses som arbeidsgiver etter loven. Forsikringen dekker sikredes ansvar for yrkesskade iht. lov om yrkesskade. For øvrig gjelder lov om yrkesskade. Dekker for ulønnet arbeid og inntil kr 30.000 i lønnsutbetaling. 4.2.10. Naturskade Dekkes i henhold til egne regler. Se egne vilkår. 4.3. Skader og tap som ikke omfattes: - Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann. - Skade som skyldes søl eller kondens. - Søl, flekker, riper, avskalling og andre skjønnhetsfeil. - Skade som dekkes av garanti eller under selgers ansvar. - Skade ved slitasje, tæring, forbruk, tingens alder eller ødeleggelse av selve tingen. - Rom på bygge/anleggsplass som ikke er beboelsesrom. - Tyveri og skade i bygning som er åpen for alle eller rom det ikke kreves spesiell tillatelse for å ha adgang til, for eksempel butikker, ventehall, offentlige kontorer og lignende. - Skade som skyldes soppskader, råteskader eller skade på grunn av langsom inntrenging av væske. - Skade som skyldes bakterier, heksesot, insekter, jordrotte, dyr, skadedyr eller kjæledyr uansett årsak. - Skade på grunn av langsom inntrenging av væske. - Utvikling av blåved, svertesopp eller muggsopp som er skjemmende for utseendet. - Glass og sanitærporselen: Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak. - Parabolantenne: Skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved antennen. - Skade ved hærverk og slitasje forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstandsmedlem. - Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet. - Skade/tap som skyldes underslag / bedrageri, jf. Straffeloven §§ 371, 372, 390 og 391. - Skade på sykkel som følge av bruk i konkurranse/ritt.

5. Bestemmelser ved skade

Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Selskapet. Brann, innbrudd, ran og hærverk skal i tillegg meldes til politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner erstatningskravet. Arbeid og utgifter til beregning og fremsetting samt dokumentasjon av krav er ikke en del av skaden. Se FAL § 8-5 første ledd. 5.1. Gjenstander kjøpt i utlandet For gjenstander anskaffet utenfor Norge, gjelder forsikringen først etter innførsel til Norge. Forsikringen gjelder ikke for gjenstander som er kjøpt/mottatt utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter.

6. Erstatningsoppgjør

Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: 6.1. Hvordan skaden fastsettes Innboforsikringen er dekket på førsterisikovilkår og erstattes inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste å: Reparere eller utbedre skade, eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting etter pris på skadedagen. Selskapet avgjør hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør eller reparatør som skal velges. Selskapet kan eventuelt bestemme at skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. Dersom det ikke dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til normalpriser. Påløpt merverdiavgift erstattes etter dokumentasjon. Vask, rydding, etc. som forsikringstaker gjør selv erstattes med kr 250 pr. time. Antall timer beregnes ut fra det timeantall som et firma normalt ville brukt på jobben. 6.2. Erstatningsverdi Hvordan erstatningen fastsettes Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt, seddel, frimerkesamlinger ol.: Erstatningen settes til markedspris. Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting. Datautstyr: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 30 % fradrag inntil 1år, 40 % fradrag inntil 2 år, 50 % fradrag inntil 3 år, 60 % fradrag inntil 4 år, 70 % inntil 5 år og 80 % fradrag eldre enn 5 år. Elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende, som er i bruk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynt år fra det året utstyret er 5 år, maksimum 80 %. Klær og sko som er i bruk (unntatt smoking, bunad, pels og tilsvarende): Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynt år fra det året klærne/skoene er 3 år, maksimum 80 %. Sykkel: Erstatningen* settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynt år fra det året sykkelen er 5 år, maksimum 80 %. * Tap av sykkel erstattes bare hvis sykkelen ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget og meldt til politi. Annet innbo og løsøre: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig brukstid, anvendelighet, alder og slitasje. For gjenstander som i liten grad slites eller forringes beregnes det ikke fradrag dersom tingens verdi på skadetidspunktet utgjør mer enn 75 % av nypris. Ved erstatning av enkeltgjenstander med verdi over kr 10.000 kreves kvittering/takst eller annen dokumentasjon. Innbo og løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk, erstattes etter sin markedsverdi. Selskapet vil i ethvert skadetilfelle vurdere om det kan gis kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. 6.3. Erstatningsberegning/utbetaling 6.3.1.Førsterisiko Skaden erstattes inntil forsikringssummen selv om erstatningsverdien etter punkt 6.2 er større. 6.3.2. Kontanterstatning Selskapet bestemmer om erstatning kan utbetales kontant. Kontanterstatning vil være lik det beløp Selskapet skulle ha utbetalt for reparasjon/gjenanskaffelse/gjenoppføre/materialer. Arbeidspenger utbetales med kr 250 pr. time og timeantallet er begrenset til hva som framkommer av takst for skaden, eventuelt skjønn. Se punkt 6.1. 6.3.3. Utbedring styrt av Selskapet Selskapet har rett til å administrere utbedring/gjenoppføring. 6.3.4. Merutgifter til opphold utenfor hjemmet Slike merutgifter dekkes med inntil kr 100.000. Beregningen foretas på bakgrunn av de omkostninger sikrede har etter skaden og de utgifter forsikringstaker hadde før skaden oppstod. I beregningen skal det gjøres fradrag for kompensasjon for: Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan benyttes. Hvis hjemmet delvis brukes som hjemmekontor el. tas ikke dette med i vurderingen av om hjemmet er ubeboelig eller ikke. Dekningen erstatter ikke kostnader til leie av hjemmekontor eller arbeidsplass. 6.4. Utbetaling av erstatningen Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden eller utgiftene. Merverdiavgift erstattes når den er betalt, men erstattes ikke hvis den kan fradragsføres i merverdiregnskapet. 6.5. Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at erstatning er betalt, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Selskapet.

7. Egenandel

Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset dersom ikke annet er nevnt nedenfor. Det trekkes en egenandel per skadetilfelle. Er flere skader innlemmet i samme skadetilfellet, trekkes kun en egenandel, den høyeste. 7.1. Spesielle egenandeler - Dersom sykkel er registrert i Securmark sykkelregister eller annet FG-godkjent sykkelregister, reduseres egenandelen med kr 2.000. Abonnementet i registeret må være betalt og løpende på skadetidspunktet. - Ved skade som følge av vind svakere enn storm og ved overflatevann som trenger inn i bygning, trekkes samme egenandel som ved naturskade, dersom denne er høyere enn avtalt egenandel. - Ved sprengning på forsikringsstedet er egenandel minimum kr 10.000. - Ved brudd på innvendig rørledning eldre enn 35 år, økes avtalt egenandel med kr 15.000 fra og med skade nummer to. Dette gjelder både for rør- og følgeskaden. - Ved skade som følge av frost økes avtalt egenandel med kr 15.000 såfremt skaden ikke skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmeforsyning. - Ved skade etter rørbrudd i bygningen, senkes avtalt egenandel med inntil kr 4.000 dersom rørledningene er påført vannalarm eller vannstopper (VIWA), og systemet er i bruk. - Tyveri/tyveriforsøk når FG-godkjent innbruddsalarm som varsler alarmsentral/vaktselskap var i bruk på skadetidspunktet, senkes avtalt egenandel med inntil kr 4.000. - Brannskader som skyldes feil ved det elektriske anlegget når det er foretatt kontroll av anlegget siste 5 år. Kontrollen skal være utført av kontrollør godkjent av Selskapet og kontrollskjema eller ferdigattest skal foreligge. Avtalt egenandel reduseres med inntil kr 4.000.

8. Naturskade

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2020 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i: - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 med endring i lov av 21 april 2017 hvis de ikke er fraveket i vilkårene. Disse vilkårene er det maksimale av hva selskapene kan avregne i Norsk Naturskadepool. Avregningsvilkårene er likevel begrenset til Selskapets egne vilkår for brann på skadet objekt. Likevel gjelder Lov om naturskadeforsikring, der denne angir et annet dekningsomfang eller annen erstatningsberegning. 8.1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er sikret etter avtalen med Selskapet. 8.2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på det sted i Norge som er angitt i forsikringsavtalen. 8.3. Hva forsikringen omfatter 8.3.1. Bygning som nevnt i forsikringsbeviset i henhold til Selskapets egne vilkår. 8.3.1.1. Når bygning er omfattet i henhold til punkt 8.3.1., Omfattes i tillegg: - utvendig ledninger (inklusiv drensledning) med tilknyttet utstyr, herunder tank, som fører væske, elektrisitet, signaler eller gass til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt for offentlig ledning, spredeledning, brønn eller borehull - egen fast trebrygge tilhørende våningshus, bolighus og fritidshus og som ikke særskilt er forsikret. Unntatt er andel i fellesbrygge. Erstatningen er begrenset til kr 100.000 inkl. installasjoner på bryggen, rivning/rydding og avfallshåndtering - tilleggsbygg med bruttoareal inntil 10 kvm som ikke er særlig forsikret. - merutgifter til skadeutbedring av forsikret bygning når merutgiftene skyldes endrede tekniske krav til bygningen i henhold til lov eller offentlig forskrift. Erstatningen er begrenset til kr 1.000.000 men likevel ikke høyere enn førsterisikosum. Kravet må gjelde den skadde del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Det er forutsetning at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i Plan- og bygningslov. 8.3.1.2. Tomt i tilknytning til bolighus og fritidshus. Når den forsikrede ting er et bolighus eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på tomt, oppad begrenset til 5 dekar, beliggende rundt forsikret bygning. Tilsvarende omfattes den del av vei som ligger innenfor avgrensning og areal som angitt ovenfor. Omfatter ikke skade på: - produksjons skog - avling på rot - beite, dyrket mark, utmark 8.3.2. Løsøre etc. Løsøre, innbo, maskiner, inventar og varer som er nevnt i forsikringsbeviset omfattes i henhold til Selskapets egne vilkår. Omfatter forsikringen løsøre, erstattes: - penger og verdipapirer med inntil kr 20.000 - utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanuskripter, yrkestegninger, datalagre og lignende med inntil kr 100.000 - Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved at boligen ikke kan brukes som følge av naturskade. - Skade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen, omfattes bare når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge Omfattes ikke: - Varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip, småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen 8.3.3. Etter en erstatningsmessig skade dekkes i tillegg, ut over forsikringssummen, i henhold til Selskapets eget vilkår, men med følgende begrensninger: - utgifter til rivning, rydding og avfallshåndtering etter skade på forsikrede ting. Erstatningen er begrenset til kr 1.000.000, men likevel ikke høyere enn førsterisikosum. - tap av husleieinntekt og tap ved at egen bolig eller annen bygning ikke kan brukes som følge av skade, maksimalt kr 500.000. - utgifter til flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting med til sammen inntil kr 200.000 Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter: - til utbedring av den skadde del av bygning eller gjenoppføring av bygning til grunnundersøkelser og fundamentering ved gjenoppføring av bygning som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygning tillates gjenoppført på samme byggetomt. Omfattes ikke: - utgifter til sikring og forebygging - sjøvarmeledning (gjelder del i sjøen) - infiltrasjons-/spredeledning - spredegrøft - brønn eller borehull - utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet - utgifter som påløper fordi det ikke er søkt om dispensasjon i henhold til plan og bygningsloven 8.3.4. Følgende omfattes ikke, selv om det foreligger forsikring: - ting som det ikke er naturlig å brannforsikre - sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land - flytebrygge og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger, moloer, bruer, klopper, damanlegg, tunneler i fjell og lignende - skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende - skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende - skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadeloven § 22, og skaden er av slik art som vedtaket gjelder - utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre 8.4. Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70. 8.4.1. Følgende skader erstattes ikke: - skade som umiddelbart skyldes lyn, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang - skade forårsaket av dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. 8.5. Skadeoppgjør Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 8.5.1. Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. 8.5.2. Alternative oppgjørsmåter: Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller at Selskapet skaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende ting Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det Selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har Selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 8.5.3. Forsikringsformer, forsikringssummer og underforsikring: For bygning, løsøre, innbo, maskiner, inventar og varer gjelder det enkeltes selskaps eget vilkår for brann på skadet objekt. 8.5.4. Erstatningsberegning Ved erstatningsberegning av bygning, løsøre, innbo, maskiner, inventar og gjelder Selskapets egne brannforsikringsvilkår Det gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel. 8.5.5. Erstatning for tomt. Erstatningsgrunnlaget for tomt (hage, hageanlegg, gårdsplass, vei og den ikke– opparbeidede delen av tomta), beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen. Dersom skaden ikke repareres, kan Selskapet erstatte det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden. For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri o.l. Kostnader til sikring/forebygging dekkes ikke, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg/tomt. 8.5.6. Relokalisering ved fare for ny naturskade Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, kan Selskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus kan dessuten erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under et brannforsikret bolighus eller fritidshus blitt ustabil som følge av en naturulykke, gjelder første og annet punktum tilsvarende selv om huset ikke er skadet. Dersom Selskapet i stedet for å erstatte tomt og bygninger etter forrige avsnitt velger å sikre eiendommen, kan utgiftene til sikringstiltakene samt utgiftene til ettersyn og vedlikehold avregnes. Se naturskadeforsikringsloven § 1, 3-5. ledd, samt tilhørende forskrift. 8.6. Andre spesielle bestemmelser om naturskade Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, kan Selskapet avregne bygningen som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd. Erstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den skadelidte kan lastes for at forsikringstaker ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, forsikringstakers mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av Kongen, jf. Lov om naturskadeforsikring § 3. Overstiger skaden denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden. Er det tvil om: a. det foreligger naturskade b. det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer c. betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter § 1 3. ledd er til stede kan sikrede eller Selskapet forelegge spørsmålet for klagenemnda for Statens naturskadefond. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. 8.7. Egenandel Egenandel er den som departementet til enhver tid har bestemt ifølge lov om naturskadeforsikring § 3.

9. Ansvar

9.1. Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder sikrede i form av privatperson. Se punkt 1. 9.2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden og som sikrede er ansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 9.3. Hva forsikringen omfatter 1. Selskapet dekker rettslig erstatningsansvar, som sikrede, i egenskap av privatperson angitt i forsikringsbeviset, pådrar seg for skade på annens person eller ting. 2. Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. 3. Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). 4. Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden, regnes som en del av denne. 5. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett kan bli pålagt å erstatte. 6. Skaden må være konstatert i forsikringstiden av sikrede eller skadelidte. 7. Sikkerhetsforskriftene er overholdt. Brudd på Selskapets sikkerhetsforskrifter vil føre til tap av forsikring innenfor rammene nedfelt i FAL § 4-8. 8. Forsikringstaker har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen. Jf. FAL § 4-1 til § 4-7 Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og det vises da til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 9.4. Hva forsikringen ikke omfatter Selskapet dekker ikke erstatningsansvar: 1. Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti 2. som sikrede pådrar seg iht. Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 §§ 3-5 og 3-6 (tort og svie) ærekrenkelser, oppreisning, bøter og lignende. 3. som sikrede pådrar seg ved forurensning, med mindre årsak til forurensningen er plutselig og uforutsett. Er årsaken til forurensningen rust, korrosjon eller andre langsomt virkende prosesser som gradvis har forringet sikredes anlegg eller utstyr, regnes ikke dette som plutselig og uforutsett. 4. som sikrede pådrar seg i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri (herunder Brøyt X; gravemaskiner og lignende), luftfartøy, seilbåt, motorbåt, fartøy og vannjet, registrert trav-/ galopphest, eller for innleid bruk/tjeneste av nevnte innretninger. Forsikringen dekker likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn eller arbeidsmaskin som ikke kan oppnå større fart enn 10 km/t og ikke har mer enn 10 hestekrefter. 5. som følge av sikredes, eller en person som sikrede identifiseres med; Jf. FAL § 4-11, forsettlige handlinger eller unnlatelser 6. ved forsettlig handling eller unnlatelse og følger av slik skade. 7. ansvar overfor virksomhet hvor sikrede, eller sikredes familie har styreverv, er daglig leder i eller eier minst 50 % av aksjene. 8. som sikrede pådrar seg for skade på ting (herunder dyr) som tilhører en annen, men som sikrede selv, eller noen annen på sikredes vegne bruker, leier eller låner. 9. som sikrede pådrar seg for skade på ting oppstått ved gravings, sprengings, spuntings, pelings og rivingsarbeider, ras, jordforskyvning og setninger i grunnen. 10. som sikrede pådrar seg som følge av bruk av sprøytemalings-/ sandblåsingsutstyr utenfor forsikringsstedet. 11. for skade på ting forårsaket av sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 12. som eier av annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset. 13. som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 9.5. Forsikringssum og egenandel 9.5.1. Forsikringssum Forsikringssum pr. forsikringstilfelle er begrenset til kr 5.000.000. Ved skade på ting, eiendom eller dyr som sikrede har fått i oppdrag å reparere, montere, installere eller ta vare på (varetekt) er Selskapets samlede erstatningsplikt kr 50.000 pr. skadetilfelle. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle. Selskapets ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert i forsikringstiden. 9.5.2. Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes egenandel kr 6.000. 9.6. Behandling av erstatningskrav Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav vil bli reist, må Selskapet underrettes uten ugrunnet opphold, jf. FAL § 4-10, 2. og 3. ledd. Uten Selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 9.6.1. Erstatningskrav og saksomkostninger Blir krav som overstiger egenandelen reist mot sikrede og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler Selskapet saken og betaler de nødvendige kostnadene for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: 1. Dersom det fremmes erstatningskrav mot sikrede som er høyere enn forsikringssummen, erstatter Selskapet saksomkostninger som er forholdsmessig i forhold til forsikringssummen og det fremsatte krav. 2. Er Selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker Selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. 3. Selv om forsikringssummen overskrides, betales både de omkostninger som på forhånd er godkjent av Selskapet, og renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. 9.6.2. Sikredes plikter Sikrede er forpliktet til: - vederlagsfritt, å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurderingen av skadetilfellet (evt. av skaden og sikredes ansvar). 9.6.3. Regress Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer Selskapet ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann.

10. Rettshjelp

10.1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker, ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret, andre medlemmer av den sikredes faste husstand. Barn som bor hjemme eller som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, når adresseendring ikke er blitt meldt til Folkeregisteret. 10.2. Hvor forsikringen gjelder Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden 10.3. Hva forsikringen omfatter Innbo: Forsikringen omfatter utgifter til rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson Hus/Hytte: Utgifter til rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendommen. 10.4. Utgifter til rettsbehandling Selskapet dekker utgifter til: - Sakkyndige som er oppnevnt av retten. - Andre sakkyndige såfremt utgiftene er godkjent av Selskapet. - Vitner ved hovedforhandling og bevisopptak. Selskapet dekker ikke - Idømte sakskostnader. - Rettsgebyr i ankeinstans. - Sakskostnader: Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel dekkes slike kostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. - Sakskostnader ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede ha godkjennelse fra Selskapet på forhånd dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse fra Selskapet går tilkjente sakskostnader i dommen til fratrekk i erstatningen. 10.5. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, jf. domstolsloven § 1. Dersom saken føres for særdomstol, jf. domstolsloven § 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel utgifter til rettshjelpbehandling. 10.6. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom tvistegrunnlag forelå før forsikringen trådde i kraft. 10.7. Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt Dersom den forsikredes faste eiendom er solgt og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes tvist hvor sikrede er part i tvist som tidligere eier. Forsikringen dekker likevel ikke sikredes rettshjelputgifter hvor det foreligger eierskifteforsikring/ansvarsforsikring. Rettshjelpforsikringen kommer likevel til anvendelse der det foreligger skriftlig avslag om at tvisten faller utenfor eierskifte- /ansvarsforsikringens dekningsområde. Oppstår tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelpsutgifter dersom sikrede har hatt løpende forsikringsforhold i Selskapet for bolig siden kjøpstidspunktet. 10.8. Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100.000 selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på forhånd. Benyttes egen valgt advokat, settes egenandelen til kr 4.000 med tillegg av 20 % av overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 10.9. Forsikringen dekker ikke - Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling, oppløsing av det økonomiske felleskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. - Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. - Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs eller akkordskyldner. - Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: Kano, kajakk og seilbrett. - Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om Erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkinger), § 3-5 (oppreisning) og § 3-6 (krenking av privatlivets fred). - Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom eller del av denne. - Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra dekning. - Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. - Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. - Utgifter pådratt før tvist er oppstått. 10.10. Behandling av rettshjelpssaker 10.10.1. Skademelding Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/krav snarest meldes til Selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til Selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 10.10.2. Sikredes plikter Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv kostnader forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, iht. Tvistelovens § 20-5. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 10.10.3. Informasjon, dokumentasjon og salær Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal Selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten iht. Tvistelovens § 3-8. 10.11. Definisjoner Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten iht. Tvistelovens § 3-8.

logo

Generelle vilkår

Generelle vilkår gjelder for alle de private forsikringene, og må leses i sammenheng med vilkårene for hver forsikring. Her finnes blant annet bestemmelser om fornyelse og oppsigelse, beregning av erstatning og begrensninger i Forsikringsgivers (heretter kalt Selskapet) ansvar. Gjeldende Forsikringsgiver er oppgitt i det særskilte produktvilkår og forsikringsbevis. Tillit administrerer forsikringsavtalen på vegne av Selskapet og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen og dens vilkår og betingelser skal rettes til Tillit.

1. Begrensinger ved terror

Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. Sumbegrensning: Selskapets samlede ansvar for alle skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng. Med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr 100.000.000 samlet for alle slike skadetilfeller i løpet av ett kalenderår. Erstatningssummen skal beregnes ved kalenderårets slutt. Overstiges sumbegrensningen må alle tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

2. Absolutt unntak

Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med: - Spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen, radioaktiv stråling, ioniserende stråling, kjernebrennstoff og radioaktivt avfall. - Spredning av radioaktivt, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. - Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. - Jordskjelv eller vulkanske utbrudd. - Cyberangrep eller cyberangrep-lignende handlinger som et middel for å påføre skade, på en hvilken som helst datamaskin, datasystem, dataprogram, ondsinnet kode, datavirus eller prosess eller andre elektroniske system.

3. Skjønn

Verdifastsettelse ved skjønn. Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at forsikringstaker har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem forsikringstaker velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på forsikringstakers vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det Selskapet som krever skjønn ved tingskade og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker Selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

4. Frist for å melde skade

Selskapet er fri for ansvar hvis: - Sikrede ikke har meldt kravet til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. - Sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet sikrede om fristen, dens lengde og følgen av at den overskrides, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 8-5, 18-5 og 20-1. Sikredes krav foreldes etter bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6. 4.1. Politianmeldelse Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

5. Ansvar for tredjepart

Selskapet forbeholder seg retten til ikke å dekke skade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti eller annet rettsgrunnlag.

6. Forsikringsplikt for uforsikret motorvogn mv.

Alle registrerte kjøretøy skal ha forsikring (ansvarsforsikring) - uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Det er lovpålagt etter bilansvarsloven § 15, og det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. Ved manglende forsikring på kjøretøyet vil du få et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen. Dersom du er ilagt gebyr for manglende forsikring, men mener at dette er feil, må du kontakte Selskapet umiddelbart. Ved gebyr som skyldes feil hos Selskapet vil Selskapet kunne erstatte dette senest fra den dagen varslet ble mottatt.

7. Renter

Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL § 8-4 eller § 18-4. Forsømmer sikrede/forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med FAL § 8-1 og § 18-1, kan forsikringstaker ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede/forsikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

8. Valuta

Priser, erstatninger og eventuelle andre beløp som følger av forsikringsavtalen gjøres opp i norske kroner.

9. Angrerett

Private forsikringstagere har iht. angrerettloven rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd pr. telefon eller internett. Angreretten er 14 dager fra avtaleinngåelse for skadeforsikringer og 30 dager fra avtaleinngåelse for personforsikringer. Selskapet må varsles om bruk av angrerett innen utløp av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og eventuell trafikkforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

10. Områder som er underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt – og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen – bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk som er bindene vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller økonomiske sanksjoner, lover eller direktiver vedtatt av EU, Storbritannia og Nord-Irland, eller USA. Denne begrensning kan ikke fravikes ved avtale.

11. Følgene av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler hos Selskapet i anledning samme hendelse, jf. FAL § 4-2 og § 13-2. Selskapet kan si opp alle forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik mot Selskapet, jf. FAL § 4-3 og § 13-2. Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid. Jf. FAL § 8-1 og §18-1.

12. Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet

Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har fremkalt forsettlig, jf. FAL § 4-9 første ledd. Dersom sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet, vil Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved denne avgjørelsen legges det vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus og omstendighetene ellers, jf. FAL § 4-9.

13. Fornyelse av forsikringen

Forsikringen fornyes etter 30 dager dersom forsikringen ikke sies opp. Dette gjelder ikke hvis det er avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløp av forsikringstiden eller dersom forsikringstakeren eller Selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes, jf. FAL § 3-2 og § 12-7. 13.1. Varslingsregler Forsikringstaker må varsle Selskapet hvis forsikringen ikke skal fornyes automatisk innen forsikringstidens utløp. Jf. FAL § 3-4 og § 12-8. Selskapet må varsle forsikringstakeren hvis forsikringen ikke skal fornyes automatisk senest to måneder før forsikringstidens utløp, jf. FAL §§ 3-5 og 12-9. For kollektive avtaler se FAL § 9. 13.2. Forsikringsavtalens betingelser Ved valg av dynamisk premie: - Premien kan endres etter det har gått 30 dager. Forsikringstaker vil bli varslet om endring 30 dager før endringen inntreffer. Ved valg av fast premie: - Premien kan endres etter det har gått 360 dager. Forsikringstaker vil bli varslet om endring 30 dager før endringen inntreffer. Endring av vilkår: - Selskapet kan endre vilkår og premie ved hvert hovedforfall. Korttidsforsikring aksepteres ikke.

14. Oppsigelse og Eierskifte

14.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring dersom: - Forsikringsbehovet faller bort. - Det foreligger andre særlige grunner. - Flytting av forsikringen til annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle Selskapet med en frist på minst én måned. Ved flytting skal det i varsel opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, jf. FAL § 3-6 og § 12-3. Det er en forutsetting at den nye forsikringen skal ha samme eller tilnærmet samme dekningsomfang. 14.2. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringen: - Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf. FAL § 4-3 eller § 13-3. - Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf. FAL § 4-3 eller § 13-3. - Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med 1 ukes varsel, jf. FAL § 8-1 eller § 18-1. Oppsigelsesfristen er 2 måneder jf. FAL § 3-7 eller § 12-4 etter inntruffet skade hvis: - Sikrede har voldt skaden forsettlig. - Sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift. - Skadeforløpet viser stort avvik fra det normale. - Det i løpet av de siste 12 måneder har vært totalt minst 3 skader som sikrede kan lastes for, under denne og andre avtaler med Selskapet. - Dersom bruken av den forsikrede gjenstanden endres på en slik måte at Selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse. Jf. FAL § 3-7. - Ved gjentatte mislighold av premie-betalingen. Jf. FAL § 3-7 eller § 12-4. 14.3. Eierskifte Forsikringen opphører dersom fast eiendom, ting eller dyr som er forsikret i Selskapet, selges eller på annen måte overdras til ny eier. Dersom den nye eieren ikke har tegnet forsikring, svarer Selskapet likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskifte, jf. FAL § 7-2. Dette gjelder ikke ved forsikring av husdyr.

15. Avregning når forsikringsavtalen blir avbrutt i forsikringstiden

Forsikringstakeren godskrives overskytende premie. Premien som skal godskrives, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. Eventuell grunnpremie eller administrasjonsgebyr inngår ikke i refusjonsgrunnlaget. For produktene der risikoen varierer med årstiden godskrives premie i forhold til avløpt risikoeksponering. Det er kun premie knyttet til gjenstående måneder av avtalt forsikringstid som refunderes.

16. Forsikringens avtaleperiode

Forsikringen gjelder fra den tid avtale er inngått eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00 og opphører kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av betalingsvarselet. Overholdes ikke betalingsfristen, for 2. gangs varsel, opphører avtalen.

17. Lovlige interesser

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger. Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra Selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter Selskapet de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri innførsel, dersom vilkårene for Selskapets erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

18. Vinningsforbud

Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare erstatte det tapet som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi.

19. Verneting

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre dette er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.

20. Klausuler

Alle forpliktelser forsikringsselskapene som har tegnet forsikringen har under de enkelte forsikringsavtalene er individuelle og ikke solidariske, og er begrenset til omfanget av deres individuelle tegningsandel. Forsikringsselskapene som har tegnet forsikringen er ikke ansvarlig for tegningen til med-forsikringsselskaper som, av uansett grunn, ikke tilfredsstiller alle eller deler av sine forpliktelser jf.: 08/94 LSW1001

21. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister

Skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS). Finansnæringens Hoved - organisasjon er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadenummer og skadetype foruten koder for Selskapet og saksbehandler. Når en skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde – også skader som er meldt fra andre selskaper. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret. Krav om innsyn skal sendes: Finansnæringens Servicekontor Pb 2473 Solli 0202 OSLO.

22. Personvern

Både Selskapet og Tillit behandler personopplysninger i samsvar med LOV-2018-06-15-38 (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR). Det vises for øvrig til Tillit personvernerklæring.

23. Klage til Selskapet v/Tillit

Tillit er delegert myndighet fra Selskapet til å behandle klager. Dersom du ønsker å klage, bør du kontakte Tillit så snart som mulig. Det er ofte enklest og hurtigst for alle parter hvis saken kan løses ved den avdelingen i Tillit saken gjelder, så ta kontakt med dem først. Klage på skadeoppgjør: Tillit har opprettet et internt utvalg som skal forsøke å løse klager fra kunder som gjelder skadeoppgjør. E-post kan sendes til: hei@tillit.no. Klage på andre forhold: Gjelder klagen forhold rundt inngåelse av forsikringsavtale eller annet som ikke direkte vedrører en skadesak, kan du sende en mail til hei@tillit.no. E-post om klage bør inneholde: - Skadenummer/kundenummer. - Navn på forsikringstaker/forsikrede. - Hva som bestrides i avgjørelsen (klage på skadeoppgjør), eventuelt - Hva det klages på, eller hva som ønskes/kreves fra Tillit (klager på andre forhold). Dersom klagen inneholder sensitive personopplysninger må du sende med alminnelig post. Se nærmere om sensitive personopplysninger på Datatilsynets hjemmeside. Vår postadresse: Tillit Forsikring AS Gaustadalléen 21 0349 Oslo Klage til Finansklagenemnda - nemndsbehandling Hvis du ikke kommer til enighet med Tillit/Selskapet, har du rett til å kreve nemndsbehandling etter reglene i FAL § 20-1. Klagen sendes til Finansklagenemnda. For mer informasjon, se www.finkn.no. Kontaktinformasjon: Finansklagenemda Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Klagenemnda for naturskadesaker Enkelte forhold som gjelder naturskadeerstatning kan du klage over til Klagenemnda for naturskadesaker. For mer informasjon, se www.naturskade.no. Kontaktinformasjon: Klagenemnda Statens naturskadeordning, Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 Oslo Domstolsbehandling Saker som er realitetsbehandlet hos Finansklagenemda eller Klagenemnda for naturskadesaker kan bringes inn direkte for tingretten. Alternativt kan sak som ikke gjelder naturskade bringes inn for domstolene etter reglene i LOV-2005-06-17-90 (tvisteloven) uten forutgående nemndsbehandling. Dersom du ønsker å anlegge sak for domstolene, anbefaler vi at det innhentes juridisk bistand. Forsikringsgiver er i de fleste tilfeller rette saksøkt for krav vedrørende forsikringsdekningen og skadeoppgjør. Navnet på forsikringsgiver fremgår av forsikringsbeviset og særskilt produktvilkår. Klagefrist ved skadeoppgjør Dersom Selskapet avslår krav om utbetaling av erstatning helt eller delvis, mister sikrede rett i henhold til forsikringskravet dersom ikke sak er anlagt eller nemndsbehandling er krevd innen 6 måneder etter at forsikringstaker mottok skriftlig melding om avslaget.